Artikel 1: Definities

Deze voorwaarden verstaan onder de Medidis B.V.:
A.1 Producent van gasvormige zuurstof;
A.2 Producent van de MediWetEnd-plaswekkerserie met de hierbij behorende incontinentiematerialen (detectiematerialen);
B. Verkoper van vloeibare of gasvormige gassen, cilinders, apparatuur en disposables.
C. Verhuurder van cilinders en apparatuur
D. Afnemer van vloeibare of gasvormige gassen, cilinders, apparatuur en disposables
E. Cilinders: alle door het Stoomwezen goedgekeurde emballage voor het vervoeren en opslaan van de aan afnemer te leveren gassen;
F. Installaties, alle middelen, behoudens cilinders, die dienstbaar kunnen zijn voor opslag en/of distributie van vloeibare of gasvormige gassen, zoals opslagvaten, pallets, apparatuur (w.o. begrepen medische apparatuur) etc.

Artikel 2: Cilindergassen en apparatuur

A. De cilinders, die van een ingeslagen nummer en/of van de naam Medidis zijn voorzien, blijven met alle toebehoren, zoals afsluiters en beschermkappen, eigendom van Medidis. Voor het gebruik van cilinders wordt aan afnemer huur in rekening gebracht, te berekenen naar gelang het aantal dagen dat de cilinders zich onder afnemer bevinden. Na retournering van de cilinders door afnemer aan de Medidis B.V. wordt de huur berekend over de periode vanaf de datum van levering tot de datum van retourlevering of indien overeengekomen met afnemer wordt er vooraf huur betaald.
B. Het is afnemer verboden om de cilinders te vervreemden of te bezwaren of op enigerlei andere wijze, onder welke titel dan ook, aan derden in gebruik af te staan. Zonder de Medidis B.V. hiervan in kennis te hebben gesteld.
C. Bij terugzending van de cilinders is afnemer verplicht een vervoerbewijs (beurtvaartadres) mee te sturen.
D. Indien een cilinder zonder uitdrukkelijke toestemming van de Medidis B.V. na afloop van de overeengekomen huurperiode nog niet in bezit van de Medidis B.V. is teruggekeerd, is afnemer van rechtswege opeisbaar verschuldigd de onder E genoemde schadevergoeding per emballage, onverminderd de rechten van de Medidis Groep als eigenaar van de cilinders. In geval van faillissement is de Medidis Groep eveneens gerechtigd de onder E genoemde bedragen als vervangingswaarde voor de bij de gefailleerde aanwezige cilinders in rekening te brengen, voor welk bedrag de gefailleerde na retournering van de cilinders gecrediteerd zal worden.
E. In geval van verlies, beschadiging of vernietiging van de emballage bij de afnemer, is afnemer terstond aan de Medidis B.V. verschuldigd een niet voor matiging vatbare schadevergoeding voor deze emballage van tenminste de dan geldende verkoopprijzen.
F. Het ter vulling aanbieden bij één van de vestigingen van de Medidis B.V. van een aan afnemer toebehorende cilinder gebeurt voor eigen risico en rekening van de afnemer.
G. Alleen wanneer de cilinder uitdrukkelijk is geïdentificeerd als een aan afnemer toebehorende cilinder volgens door de Medidis B.V. verstrekte instructies, aanvaardt Medidis aansprakelijkheid voor het eventueel zoekraken van de cilinder. Het ter vulling aanbieden bij één van de vestigingen van de Medidis B.V. van een aan afnemer toebehorende cilinder, houdt de stilzwijgende opdracht aan de Medidis B.V. in, eventuele keuring van de cilinder en/of noodzakelijke reparatie aan de afsluiter of anderszins van de cilinder voor rekening van de afnemer te (doen) verrichten. Eventuele extra afkeurkosten van aan afnemer toebehorende cilinders met een rnilieuonvriendelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld aceton of asbest of cilinders met een (rest)inhoud van corrosieve of toxische gassen, zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 3: Levering

De afgeleverde gassen, cilinders, apparatuur en disposables dienen tot het uitsluitend gebruik van de afnemer of diens cliënten. Medidis B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade van afnemer als gevolg van vertraging in de aflevering. Het vullen of doen vullen van een Medidis B.V. cilinder anders dan door de Medidis B.V. is niet geoorloofd. Resten van gassen in geretourneerde cilinders worden nimmer vergoed.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde gassen en goederen blijven eigendom van de Medidis B.V. tot afnemer aan zijn betalingsverplichtingen voor de bedoelde gassen en goederen tegenover de Medidis B.V. heeft voldaan. Afnemer is bevoegd de geleverde gassen en goederen te ge- c.q. verbruiken, doch wanneer afnemer in gebreke is, zal de Medidis B.V. gerechtigd zijn zonder nadere aankondiging de haar in eigendom toebehorende goederen, zijnde gassen, cilinders, apparatuur en disposables terstond tot zich te nemen.

Artikel 5: Overige verplichtingen van afnemers en diens cliënten

Afnemers en diens cliënten staan er voor dat:
A. De producten op een daartoe geschikte plaats worden opgeslagen;
B. De producten noch de verpakking van de producten worden gewijzigd of veranderd;
C. Het serienummer en de productiedatum niet worden gewijzigd of veranderd;
D. De producten door terzake kundige personen worden gebruikt en deze hierbij de instructies en andere voorschriften van de Medidis B.V. zullen opvolgen;
E. De producten normaal en zorgvuldig worden gebruikt voor het doel waarvoor zij worden bestemd.

Artikel 6: Veiligheid

Afnemer zal bij het gebruik van de door de Medidis B.V. of namens de Medidis B.V. geleverde (vloeibare) gassen en apparatuur alle benodigde veiligheidsmaatregelen nemen. Afnemer zal hiertoe kennis nemen van de Medidis Groep instructies, handleidingen en veiligheidsbladen, van de voor zijn bedrijfsuitoefening benodigde (vloeibare) gassen en apparatuur. Afnemer zal tevens zorg dragen dat deze informatie ter hand wordt gesteld aan de feitelijke gebruiker(s), zowel direct als indirect. Medidis B.V. verplicht zich genoemde handleidingen en veiligheidsbladen terstond op verzoek van afnemer aan hem toe te sturen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Medidis B.V. en haar personeel zijn niet aansprakelijkheid voor enige schade aan afnemer of diens cliënten toegebracht, tenzij deze schade is te wijten aan opzet dan wel grove schuld van de Medidis B.V.. Afnemer vrijwaart de Medidis B.V. voor aanspraak van derden.

Artikel 8: Garantie

Medidis B.V. garandeert verkochte en afgeleverde apparatuur en onderdelen gedurende de tijd van zes maanden na ontvangst c.q. factuurdatum. Dat wil zeggen dat zij alle onderdelen, waaraan gedurende deze termijn, uit hoofde van ondeugdelijke constructie enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen of wel door andere onderdelen zal vervangen. (zulks ter uitsluitende keuze van de Medidis B.V.). Mocht afnemer gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de Medidis B.V. verrichten of door anderen doen verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de Medidis B.V.

Artikel 9: Prijsafspraken

A. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het kostenpeil op het moment dat een overeenkomst wordt afgesloten. In geval van wijziging van dat kostenpeil kan de Medidis B.V. de prijzen dienovereenkomstig aanpassen. Medidis B.V. zal regelmatig de geldende prijzen, exclusief behandelings- en/of vul-, milieu- en vrachtkosten voor de te leveren gassen, cilinders, apparatuur en disposables aan afnemer kenbaar maken.
B. De prijzen van de te leveren gassen, cilinders, apparatuur en disposables gelden af de Medidis B.V. distributiepunten exclusief B.T.W.; vrachtkosten zijn voor rekening van Afnemer, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.
C. Afname van producten onder de € 245,45 wordt een bedrag van € 14,73 voor administratie- en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

A. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer op grond van de door de Medidis Groep in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. Tijdens de uitvoering van deze overeenkomst is de Medidis B.V. gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van de Medidis B.V. zekerheid heeft gesteld voor nakoming van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Zolang de afnemer het door het verschuldigde, voor zover opeisbaar, niet voldaan heeft, is de Medidis B.V. gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Voldoening van alle gefactureerde vorderingen geschiedt door betaling van factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
B. De Medidis B.V. is gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten aan afnemer in rekening te brengen indien afnemer aan zijn betalingsverplichting niet heeft voldaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 220,–. Indien afnemer ten aanzien van enige factuur met de betaling in gebreke is, is de Medidis B.V. gerechtigd de leveranties op te schorten, te staken of contante betaling bij aflevering te verlangen. Reclames geven geen recht op opschorten van betaling. Afnemer zal niet gerechtigd zijn het aan de Medidis B.V. verschuldigde te compenseren met enig bedrag dat de Medidis Groep uit welke hoofde dan ook aan afnemer schuldig zal zijn. Betalingskorting wordt niet verleend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11: Ontbinding

Medidis B.V. is gerechtigd de leveranties c.q. verhuur door enkele aankondiging, zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van faillissement van afnemer dan wel aanvraag tot surséance van betaling, alsmede in het geval de afnemer in gebreke is enige contractuele verplichting ten opzichte van de Medidis B.V. na te komen.

Artikel 12: Inkoopvoorwaarden

Eventuele inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden slechts voor zover deze in overeenstemming zijn met deze voorwaarden dan wel voor zover schriftelijk tussen de Medidis B.V. en afnemer overeengekomen.

Artikel 13: Meldingsplicht schadelijke invloeden

A. Indien een afnemer of diens cliënten vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat verpakking na de aflevering aan hen als gevolg van enig voorval inwendig is, of kan zijn besmet door een vreemde stof – (zee-)water daaronder begrepen – dient hij de Medidis B.V. daarvan onverwijld en in elk geval binnen 48 uur mondeling, telefonisch, digitaal of per telex dan wel per telefax te verwittigen, onder de verplichting binnen dezelfde termijn een schriftelijke bevestiging aan de Medidis B.V. te zenden.
B. Hetzelfde geldt, indien de verpakking is blootgesteld geweest aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enig andere omstandigheid of invloed, waarvan de afnemer of diens cliënten vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op de verpakking kan hebben gehad.
C. Deze mededelingen dienen worden te worden gedaan aan het hoofdkantoor van de Medidis B.V., gevestigd aan de Archimedeslaan 11, 8218 ME te Lelystad, Tel.nr.: 0320 – 267 600, Faxnr.: 0320 – 267 601, terwijl tevens instructies gevraagd dienen te worden over de verder te volgen gedragslijn ten aanzien van deze verpakking.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of in verband met de overeenkomst zullen met uitsluiting van alle andere worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

oktober 2002